Dokuments aizpildīts Latvijas valūtā - euro.

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008027732
Nosaukums LATVIJAS DŽIU-DŽITSU FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Dunikas iela 1–56, Liepāja, LV-3407
Taksācijas periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014
Darbinieku skaits 3
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance

Bilance

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008027732 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Bilances aktīvi
Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 0 0
I. Nemateriālie ieguldījumi 20 0 0
II. Pamatlīdzekļi 30 0 0
1. Nekustamais īpašums 40 0 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 0 0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 60 0 0
1. Akcijas un daļas 70 0 0
2. Ilgtermiņa aizdevumi 75 0 0
Apgrozāmie līdzekļi 80 866 0
I. Krājumi 90 0 0
1. Materiāli 100 0 0
2. Preces 110 0 0
II. Debitori 120 0 0
III. Vērtspapīri 130 0 0
IV. Nauda 140 866 0
Kopā aktīvi 150 866 0

Bilances pasīvi
Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Fondi 10 866 0
1. Pamatfonds 20 0 0
2. Mērķfondi 30 866 0
3. Rezerves fonds 40 0 0
II. Ilgtermiņa kreditori 50 0 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 0 0
2. Citi aizņēmumi 70 0 0
III. Īstermiņa kreditori 80 0 0
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 90 0 0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 0 0
3. Pārējie kreditori 110 0 0
Kopā pasīvi 120 866 0

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008027732 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 0 0
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 268 0
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 598 0
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 0 0
VI. Citi ieņēmumi. 60 0 0
VII. Ieņēmumi kopā. 70 866 0
VIII. Izdevumi. 80 866 0
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 0
2. Materiālu izdevumi. 100 0 0
3. Algas. 110 0 0
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 0 0
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 0 0
6. Citi izdevumi. 140 866 0
IX. Nodokļi. 150 0 0
X. Izdevumi kopā. 160 866 0
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 0 0

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008027732 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Posteņa nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 268 0
1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi). 30 0 0
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 0
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 0
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 0
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 0 0
1.6. Citi ziedotāji. 90 0 0
2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi). 100 268 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 268 0
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 0 0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 140 0 0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 150 0 0
2.6. Citi ziedotāji. 160 0 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 268 0
1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi). 180 0 0
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 0 0
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 0 0
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 0 0
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 230 0 0
2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi). 240 268 0
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 268 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 0
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 268 0
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 280 0 0
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 290 0 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 0 0

Ziedotāju un dāvinātāju saraksts

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008027732 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Ziedotāja tips Valsts NMR kods / personas kods Nosaukums / vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda (summa LV valūtā) Mantiskā (summa LV valūtā) Mērķis Komentārs
Kopā (summa LV valūtā) 268,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (summa LV valūtā) 268,00
1 LR juridiskā persona LV 40008022932 LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOME BIEDRĪBA 268,00 Noteiktam mērķim

Darbības veidu saraksts

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008027732 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Darbības veida kods (NACE 2.redakcija) Darbības veida nosaukums (NACE 2.redakcija) Pamatdarbība
1 9319 Citas sporta nodarbības X

Dokumenti, kuri pievienojami kā faili

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats


Reģistrācijas numurs 40008027732 Periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014


Dokuments Faila nosaukums
1 Ziņojums
2 Administratīvo izdevumu pārskats

Dokumenta adresāts: VID Nodokļu pārvaldes Liepājas klientu apkalpošanas centrs  Parakstītāja vārds, uzvārds: SERGEJS KOLMAKOVS 
Izstrādāšanas vieta:   Parakstītāja personas kods: 12045710814 
Dokumenta numurs EDS: 36099734  Parakstītāja amats: Prezidents 
Dokumenta sagatavotājs: SERGEJS KOLMAKOVS  Parakstītāja e-pasts: ljjkf@anet.lv 
Atbildīgā persona:   Parakstīšanas datums, laiks: 23.04.2015. 18:12:28